Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Lunchroom het Rigtpunt, zoals deze beschikbaar is gesteld door Lunchroom het Rigtpunt. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lunchroom het Rigtpunt is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Lunchroom het Rigtpunt.
 

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Lunchroom het Rigtpunt te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Lunchroom het Rigtpunt streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Lunchroom het Rigtpunt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige increase your referral traffic staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen


Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Lunchroom het Rigtpunt op deze pagina.